Gebiedsgerichte én integrale aanpak stikstof


Het zal niemand ontgaan zijn: het stikstofoverschot is een maatschappelijk probleem waar een structurele oplossing voor gevonden moet worden. Geldersch Landschap & Kasteelen is er klaar voor om een bijdrage te leveren en we willen in de gebieden onder ons beheer samen met alle betrokkenen aan de slag. In het belang van een gezonde leefomgeving én de natuur. Rondom kwetsbare Natura 2000 gebieden streven we naar integrale realisatie van alle gebiedsdoelen, dus ook die op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit, woningbouw en recreatie. De gesprekken hierover moeten aan de keukentafel worden gevoerd. Wat voorkómen moet worden is polarisatie in het landelijk gebied. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.