Privacybeleid

Stichting www.vaassen.nu, gevestigd Heggerenkweg 25, 8171PD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vaassen.nu
Heggerenkweg 25
8171PD Vaassen
+0621604063

Henk Rozendal is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting www.vaassen.nu. Hij is te bereiken via vaassen.nu@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting www.vaassen.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarbij zijn geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Stichting www.vaassen.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
– Het informeren over op de overeenkomst van toepassing zijnde activiteiten.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze en uw nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting www.vaassen.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting www.vaassen.nu verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, uitgezonderd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting www.vaassen.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vaassen.nu@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting vaassen.nu wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting www.vaassen.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vaassen.nu@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.